TÉMA Terapie

Co je gestalt terapie?

V rámci psychoterapie je možné odlišit více směrů dle toho, jak s klientem pracují, z čeho vychází a na co se nejvíce zaměřují. Jedním z těchto směrů je právě gestalt terapie, která vznikla v USA v 50. letech 20. století.

Vznik gestalt terapie je bezprostředně spojen se jménem jednoho z jejích zakladatelů - Fredericka Perlse (1893 - 1970). Byl německým lékařem a psychoanalytikem, který kvůli hrozbě fašismu emigroval nejprve do Jihoafrické republiky a posléze do USA. Jeho pojetí psychoterapeutické práce se postupně stále více odlišovalo od Freudovy psychoanalytické teorie a dalo tak vzniknout novému terapeutickému směru. Sám Perls byl velmi svéráznou osobností, charismatickou a kontroverzní zároveň. Perls měl štěstí na spolupracovníky - významný podíl na gestalt terapii měla jeho žena, Laura Perls, a pak i spoluautoři první monografie o gestalt terapii, Ralph Hefferline a Paul Goodman.

Terapeutický proces

Gestalt terapii možno charakterizovat těmito slovy: existenciální, experimentální a zážitková. Zaměřuje se na existenci člověka, jeho vztahy, radosti a utrpení, jak je právě prožívá a jak s nimi může naložit. Má zážitkový charakter a je zacílena na osobní zkušenost klienta. Jejím cílem není interpretování klientových pocitů, činů a rozhodnutí, ale prostřednictvím zážitkových experimentů (přehrávání určitých situací, hraní vnitřních dialogů, imaginací, práce se sny, regrese - návrat do minulosti...) umožnit klientovi přímý prožitek, a pak pracovat na tom, jak jej klient může ve svém životě využít.

Vychází z názoru, že představy, pocity a činy souvisí s celou osobností (z německého gestalt - celek, tvar). Jestliže reakci na nějakou událost neprožívá celá osobnost, je podle terapeutů zkušenost neúplná a výsledkem je vnitřní konflikt. Ten pak způsobuje poruchy chování. K zablokování určitých aspektů reakcí může dojít už v dětství, snad na žádost dospělých. Některé potřeby člověka tak mohou zůstat trvale neuspokojeny.

Gestalt terapie se pokouší nesprávné reakce napravit tím, že klientovi radí, aby neanalyzoval minulost (kterou se zabývají jiné psychoterapie), nýbrž aby si uvědomoval všechny své myšlenky, pocity, aktivity a gesta, jež to, co se kolem něho děje, vyvolává. Cílem je plně si uvědomovat sám sebe, vidět svůj život jasně, uvědomit si, co od něj chceme, ocenit vlastní hodnotu a cítit se svobodně sám sebou. Perls shrnul svou teorii takto: "Dělám svou věc a vy děláte svou. Nejsem tu na světě proto, abych žil podle vašich očekávání, a vy také ne proto, abyste žili podle mých. Vy jste vy a já jsem já."

Hlavní důraz v gestalt terapii se klade na osobní zkušenosti klienta, na přímý prožitek "tady a teď" během terapeutického sezení. Klient ale nikdy není schopen sdělovat, co se v něm vcelku děje. Mluví jen za některou část své osobnosti, jinou potlačuje. Terapeut ho nutí, aby potlačovanou část sebe sama dostal do kontaktu s tou složkou své osobnosti, kterou reflexivně terapeutovi nabídl jako první. Vnitřní rozpor je nejčastěji přehráván jako dialog. Klient také může být požádán, aby formou monologu mluvil jen za nějakou svou vlastnost. Může dostat za úkol, aby hrál opačnou roli, než jakou hraje obvykle, a tak se dostal do kontaktu se svými popíranými sklony. Jiným typem terapeutického úkolu je předvedení zkoušky na nějaké veřejné vystoupení - klient má např. ukázat, jak se doma chystá vystupovat v situaci, v níž mu nadřízený přiděluje obtížný úkol. Nebo jak se chystá vystupovat doma po příchodu z práce.

Ve srovnání s jinými druhy psychoterapie věnuje gestalt terapie velmi mnoho pozornosti tzv. neverbálnímu chování, tedy výrazům obličeje, polohám a pohybům těla, tónu řeči a všem dalším aspektům mluveného projevu, jež se v něm krom obsahu dají najít.

Tématem terapie je jakékoliv téma, které přinese klient. Hodně času se zde věnuje současnému životu, potížím a možnostem změny a zpravidla se cíleně nepátrá po příčinách v minulosti. Avšak stává se, že za současnými potížemi se odkryjí jejich kořeny v minulosti, a pak se tématem může stát i minulost, dětství a důležité vztahy, které mohou být zdrojem dnes již nefunkčních způsobů chování, myšlení a prožívání. Pozornost se také věnuje vztahu mezi klientem a terapeutem.

Terapie se provádí ve skupinách, ale terapeut se po jistou dobu plně soustřeďuje na jednoho klienta, někdy jej posazuje před sebe na tzv. horkou židli. Perls soudil, že i pasivní diváci mají ze sledování terapie prospěch, přinejmenším ten, že jsou připravováni na to, co se s nimi bude dít, až sami na horkou židli zasednou. Gestalt terapie klientovi nepodává intelektuální vysvětlení vnitřních konfliktů, pouze nutí klienta, aby konflikty naplno prožil. Terapeut, vystupující ve srovnání s jinak školenými psychoterapeuty jako suverénní autorita, přesto nechává odpovědnost za průběh léčby klientovi.

Terapeutický kurz trvá obvykle několik měsíců, frekventanti navštěvují skupinu zpravidla jedenkrát týdně.

Některé principy terapie

Gestalt terapie je ve své podstatě otevřený systém - jeho prvním principem je totiž "teď a tady". Její další principy, jakkoliv jasné a vyhraněné, se jinak podřizují realitě, v níž se terapeut a jeho klient právě (čili znovu "teď a tady") nacházejí.

o   „Teď a tady": Terapie nehledá příčiny ani účel, minulost a budoucnost si uvědomujeme v přítomném okamžiku. Tím není řečeno, že se nemůžeme dívat zpět či dopředu, ale i o tom se rozhodujeme zase jen z pozice "teď a tady".

o   Uvědomění: Co si neuvědomuji, není moje a nemohu s tím zacházet. Naopak to, co si uvědomím, mi nabízí možnost být bohatší, celistvější, zdravější...

o   Zkušenost: Co si zažiji, mohu pochopit a integrovat. Osobní zkušenost je předpoklad i prostředek osobní změny.

o   Kontakt: Každý člověk si vytváří a obnovuje vědomí, že já není ty, ačkoliv existují společně.

o   Pole: Jak klienti, tak terapeuti existují v určité velmi konkrétní síti vztahů. Změna v poli terapeut - klient pak zpětně navozuje aspoň možnost změny v poli klienta

o   Dialog: Terapeut a jeho klient jsou partneři. Jediný významný rozdíl mezi nimi je v tom, jak si uvědomují vnitřní a vnější svět: terapeuti jsou v tomto smyslu "pokročilejší", a proto i kompetentní k tomu, aby poskytli doprovod druhému.

o   Kreativita: Kdo přijme princip "teď a tady" za svůj, připouští, že život je vlastně neustálá improvizace.

Pro koho je vhodná?

Gestalt terapie klade na klienty poměrně vysoké nároky. Terapeutický materiál chce dostat gestaltista svými instrukcemi na denní světlo prakticky okamžitě. Gestalt terapie může být dobrou doplňkovou technikou, je-li uvážlivě užívána v rámci skupinové psychoterapie u lidí trpících neurotickými obtížemi. Gestalt terapie je vysloveně nevhodná u lidí nemocných psychózami.

Tato terapie může být prospěšná lidem, kteří trpí úzkostí a napětím, a také těm, kteří stráví příliš mnoho času hodnocením a vysvětlováním toho, co udělali. Pomoc nabízí i těm, kdo mají stále potíže s lidmi vyjít nebo vytvořit blízký vztah. Je určena pro ty, kteří se chtějí učit poznáváním a objevováním sebe samých v různých situacích, kteří chtějí rozšířit svoje možnosti a svůj lidský potenciál. Je zejména vhodná pro lidi, kteří se nechtějí jenom zbavit symptomů svých problémů, ale chtějí, aby jejich život byl bohatší a rozmanitější. Je nejúčinnější pro klienty, kteří jsou otevřeni práci na sobě. Vhodná především pro léčení úzkostných stavů, fobií, depresí, psychosomatických problémů, problémů souvisejících s nízkým sebevědomím a sebehodnocením, studu a sociální fobie.  Pro svůj důraz na studium kontaktu mezi lidmi je efektivní také v párové a rodinné terapii.

 

Slyšeli jste již dříve o gestalt terapii? Setkali jste se s touto terapií osobně?

Co je gestalt terapie? patří do témat
 • Good info Pharma150 29.08.2016 20:49:33

  Very nice site!

 • Good info Pharmg492 29.08.2016 20:48:20

  Very nice site! cheap goodshttp://oixapey2.com/aqtoar/4.html

 • Good info Pharmc791 29.08.2016 20:47:28

  Very nice site! http://oixapey2.com/aqtoar/2.html cheap goods

 • Good info Pharmk93 29.08.2016 20:46:20

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb929 28.08.2016 10:37:35

  Very nice site!

 • Good info Pharme805 28.08.2016 10:36:52

  Very nice site! cheap goodshttp://opeyixa2.com/qosyxo/4.html

 • Good info Pharmk956 28.08.2016 10:35:58

  Very nice site! http://opeyixa2.com/qosyxo/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf762 28.08.2016 10:34:55

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd823 28.08.2016 02:43:10

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf426 27.08.2016 21:14:48

  Very nice site! http://oieypxa2.com/kyvkrk/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd732 27.08.2016 21:14:11

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmc647 26.08.2016 15:12:21

  Very nice site!

 • Good info Pharmg807 26.08.2016 15:11:19

  Very nice site! cheap goodshttp://apeoixy2.com/xqqtox/4.html

 • Good info Pharmb791 26.08.2016 15:10:56

  Very nice site! http://apeoixy2.com/xqqtox/2.html cheap goods

 • Good info Pharme408 26.08.2016 15:10:27

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd872 25.08.2016 09:06:14

  Very nice site!

 • Good info Pharme718 25.08.2016 09:05:50

  Very nice site! cheap goodshttp://apxoiey2.com/qosyrt/4.html

 • Good info Pharmf916 25.08.2016 09:04:14

  Very nice site! http://apxoiey2.com/qosyrt/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd136 25.08.2016 09:02:31

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf174 25.08.2016 05:06:18

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb557 23.08.2016 23:14:43

  Very nice site!

 • Good info Pharmf557 23.08.2016 23:13:35

  Very nice site! cheap goodshttp://oixapey2.com/rqtoxs/4.html

 • Good info Pharmk264 23.08.2016 23:07:24

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd31 19.07.2016 06:36:57

  Very nice site!

 • Good info Pharme889 19.07.2016 06:35:17

  Very nice site! cheap goodshttp://opxaiey2.com/oyyvkky/4.html

 • Good info Pharmg573 19.07.2016 06:33:11

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb7 18.07.2016 18:26:48

  Very nice site! cheap goodshttp://ypxaieo2.com/rrqtooo/4.html

 • Good info Pharmg351 18.07.2016 18:26:28

  Very nice site! http://ypxaieo2.com/rrqtooo/2.html cheap goods

 • Good info Pharme195 18.07.2016 18:25:55

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf416 18.07.2016 06:44:08

  Very nice site! cheap goodshttp://ypxaieo2.com/rrqtooo/4.html

 • Good info Pharmd136 18.07.2016 06:39:57

  Very nice site! http://ypxaieo2.com/rrqtooo/2.html cheap goods

 • Good info Pharma294 18.07.2016 00:38:37

  Very nice site!

 • Good info Pharmd225 18.07.2016 00:36:41

  Very nice site! cheap goodshttp://apxyieo2.com/qyov/4.html

 • Good info Pharme666 18.07.2016 00:36:14

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmg264 16.07.2016 18:33:22

  Very nice site!

 • Good info Pharma421 16.07.2016 18:32:30

  Very nice site! cheap goodshttp://apeyixo2.com/ysyatts/4.html

 • Good info Pharmf427 15.07.2016 12:31:12

  Very nice site!

 • Good info Pharme598 15.07.2016 12:30:50

  Very nice site! cheap goodshttp://aixopey2.com/qqst/4.html

 • Good info Pharmf992 15.07.2016 12:30:17

  Very nice site! http://aixopey2.com/qqst/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf96 15.07.2016 12:29:40

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf608 15.07.2016 06:28:46

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf907 14.07.2016 18:32:19

  Very nice site! http://aieopxy2.com/osovv/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf826 14.07.2016 18:30:24

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf88 14.07.2016 13:04:34

  Very nice site! cheap goodshttp://aieopxy2.com/osovv/4.html

 • Good info Pharmd228 14.07.2016 12:29:58

  Very nice site! http://aieopxy2.com/osovv/2.html cheap goods

 • Good info Pharmg455 14.07.2016 12:29:37

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme777 14.07.2016 06:31:28

  Very nice site!

 • Good info Pharma98 14.07.2016 06:30:48

  Very nice site! cheap goodshttp://aieopxy2.com/osovv/4.html

 • Good info Pharmf176 14.07.2016 06:28:20

  Very nice site! http://aieopxy2.com/osovv/2.html cheap goods

 • Good info Pharme397 14.07.2016 06:27:58

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme985 13.07.2016 19:00:00

  Very nice site! cheap goodshttp://yieopxa2.com/yxyattx/4.html

 • Good info Pharma727 13.07.2016 18:26:01

  Very nice site! http://yieopxa2.com/yxyattx/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd938 13.07.2016 18:25:25

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf715 13.07.2016 12:29:42

  Very nice site! cheap goodshttp://yieopxa2.com/yxyattx/4.html

 • Good info Pharmk747 13.07.2016 12:29:06

  Very nice site! http://yieopxa2.com/yxyattx/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd15 13.07.2016 12:28:39

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf84 13.07.2016 06:29:29

  Very nice site! cheap goodshttp://yieopxa2.com/yxyattx/4.html

 • Good info Pharmc83 13.07.2016 06:28:39

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme58 13.07.2016 00:35:09

  Very nice site! cheap goodshttp://opeaixy2.com/qsqsa/4.html

 • Good info Pharme411 13.07.2016 00:34:21

  Very nice site! http://opeaixy2.com/qsqsa/2.html cheap goods

 • Good info Pharmk344 13.07.2016 00:32:59

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmg758 12.07.2016 18:30:33

  Very nice site! http://opeaixy2.com/qsqsa/2.html cheap goods

 • Good info Pharmg18 12.07.2016 18:28:17

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd401 12.07.2016 12:27:52

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma766 12.07.2016 06:30:42

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd597 11.07.2016 00:37:02

  Very nice site!

 • Good info Pharme521 11.07.2016 00:36:37

  Very nice site! cheap goodshttp://opxyiea2.com/yoyatto/4.html

 • Good info Pharme352 11.07.2016 00:36:04

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb210 09.07.2016 18:23:52

  Very nice site!

 • Good info Pharmf638 09.07.2016 18:23:16

  Very nice site! http://oixypea2.com/qxqsq/2.html cheap goods

 • Good info Pharmb973 09.07.2016 18:20:42

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme569 08.07.2016 18:16:59

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme1 07.07.2016 12:17:39

  Very nice site!

 • Good info Pharmd826 07.07.2016 12:17:18

  Very nice site! cheap goodshttp://oieapxy2.com/tyatst/4.html

 • Good info Pharmg786 07.07.2016 12:16:06

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd169 07.07.2016 06:15:37

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd451 07.07.2016 00:16:34

  Very nice site! cheap goodshttp://yieapxo2.com/qoqs/4.html

 • Good info Pharmd441 07.07.2016 00:15:49

  Very nice site! http://yieapxo2.com/qoqs/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf321 06.07.2016 18:25:54

  Very nice site!

 • Good info Pharmk308 06.07.2016 18:22:42

  Very nice site! cheap goodshttp://yieapxo2.com/qoqs/4.html

 • Good info Pharmk556 06.07.2016 18:21:39

  Very nice site! http://yieapxo2.com/qoqs/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf829 06.07.2016 18:20:48

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd770 05.07.2016 12:22:10

  Very nice site!

 • Good info Pharme277 05.07.2016 12:21:32

  Very nice site! cheap goodshttp://aieypxo2.com/tovts/4.html

 • Good info Pharmk340 05.07.2016 12:21:11

  Very nice site! http://aieypxo2.com/tovts/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf863 05.07.2016 12:19:45

  Very nice site! cheap goods

 • John Smithd247 04.07.2016 21:19:02

  Happy to become one of several customer for this wonder inspiring site D. kbkdbdfeckgdfffe

 • gestalt terapie Hana 24.05.2010 13:04:22

  Pro mě je tento název nový, slyším o tom poprvé. Ale je dobře, že jsou způsoby, jak pomoci lidem s fóbiemi, psychózami, prostě s různými psychickými problémy.


Terapie patří do témat

Adresář

Diskuze na téma Terapie

 • Dr. Ox 22.04.2013 10:04 Nevolnosti v těhotenství

  Kyslik a kyslikova terapie resi problem. Oxylife - Vse o kysliku. Kyslikove koncentratory, kyslik…

 • Starka 20.04.2015 19:04 Tradiční medicína

  našla jsem dobré stránky a ráda bych se podělila, kdyby to někomu mělo pomoct.

 • Starka 20.04.2015 19:04 Tradiční medicína

  omlouvám se ještě odkazhttp://biosens.cz/biorezonance/jake-nemoci-lecime/

 • 13.09.2015 22:09 Biorezonanční terapie

  Máte někdo vyzkoušenou biorezonanční terapii v Biosens v Praze? Slibují úlevu od bolesti, při…

 • Vše o Hlubinné abreaktivní psychoterapii. <br/> http://www.regresniterapiepra<wbr/>ha.…

 • http://www.regresniterapiepraha.cz/pribehy-z-praxe/atopicky-ekzem/

 • kyslik 27.11.2015 17:11 křečové žíly

  Vice na www.barokomora.cz

 • kyslik 28.11.2015 13:11 Sport a relaxace

  vice o hyperbaricke kyslikove terapie - www.barokomora.cz Hyperbaricka kyslikova terapie - cesta k…

 • 28.02.2018 07:02 Dna

  Bez úpravy výživy nepřináší pouhá léková terapie dny pomocí Enzycolu trvalé výsledky. Příčinou dny…

 • Eva 20.12.2011 19:12 Hypnóza

  Hypnoza má své klady, ale též zápory. Nedoporučovala bych, je celá řada jiných způsobů. Ale chápu…

 • Dobrý den, asi půl roku mám různé potíže- fyzického i psych charakteru. Absolvovala jsem řadu…

 • Jan 27.08.2012 11:08 Jak vyvolat růst vousů?

  Myslím si, že vousy - http://cs.wikipedia.org/wiki/Vousy nejvíc ovlivňujíhormony. Tudíž z…

 • 01.12.2012 18:12 hubnutí

  Překyselení organismu je v současnosti příčinou mnoha nebezpečných civilizačních chorob,…

 • Hlídejte si svoje pH! Překyselení organismu je v současnosti příčinou mnoha nebezpečných civilizač…

 • eviku85 28.08.2013 23:08 Biolampa

  ta terapie vypadá zajímavě, musím se informovat u kožní jestli by to pomohlo i synovi na jeho…

 • pajja 14.04.2014 15:04 Ajurvéda

  ahoj, Ajurvéda je něco úžasného. Měla jsem mnoho zdravotních problému se kterými si lékaři…

 • JanaK 16.04.2014 14:04 Ajurvéda

  Právě jsem narazila na vaši diskuzi, četla jsem pár knížek o Ajurvédě, ale nikdy jsem to nezkusila…

 • hanka 06.05.2015 23:05 Lupenka

  zdravim, mam ji dva roky, pomahal mi belosalic, ale nechci rvat kortikoidy, hlavne vysadis a…

 • Dobrý den, vidím, že váš příspěvek je starší, ale reagovat stejně budu. Vaší mamince se dá pomoci.…

 • 18.11.2015 15:11 Deprese

  Na váš komentář přímo musím odpovědět. Ano to je problém klasické psychiatrie. Vůbec nepracují s…

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku